Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 3. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu
 2. Sprzedawca, Administrator danych – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Glamour Paulina Krzykowska-Kalinowska z siedzibą w Przasnyszu, ul.Makowska 26d, 06-300 Przasnysz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7611544678, REGON 146857747
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gabinetglamour.pl
 5. Umowa – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul.Makowska 26d, 06-300 Przasnysz
 2. Adres e-mail: kontakt.gabinetglamour@gmail.com
 3. Numer telefonu: 506206009
 4. Numer rachunku bankowego: 29 1020 3802 0000 1102 0168 0560

Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep należy dodać Produkt do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu
 2. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia będą chronione przez Sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczne e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Przelew elektroniczny za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej15, 60-327 Poznań
 2. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: Glamour Paulina Krzykowska-Kalinowska 29 1020 3802 0000 1102 0168 0560
 3. Przesyłka pocztowa. 
 4. Odbiór osobisty pod adresem: ul.Makowska 26d, 06-300 Przasnysz
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składanie zamówienia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie Produktu przez podmiot, który ją dostarczał.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po  uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail.
 3. Jeżeli klient wybrał metodę dostawy przesyłką pocztową, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę na adres podany w formularzu zamówienia, w terminie podanym w opisie Produktu
 4. Jeżeli klient wybrał opcję odbioru osobistego, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta
 5. Jeżeli zakupiony Produkt stanowi umowę o świadczenie usług, Klient powinien po dokonaniu płatności skontaktować się ze Sprzedawcą w celu umówienia terminu realizacji Umowy, zgodnie z terminem ważności jej wykonania podanym w opisie Produktu.

Zwroty i reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia.
 3. Odpowiedzi zwrotne na reklamacje będą kierowane w wiadomości e-mail bądź telefonicznie na podany przez klienta nr telefonu.
 4. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zachowując termin odstąpienia od Umowy; Oświadczenie powinno być złożone na adres e-mail Sprzedawcy.

Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. 
 3. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeśli Klient wyrazi na to zgodę – również w celu marketingowym
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą (dostawcy, firmy obsługujące płatności, dostawcy rozwiązań informatycznych)
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Konsumentów na stronie sklepu „Regulamin sklepu”
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumer/odr/.